Klicka här för att lyssna på texten!

Stadgar för föreningen Swedish-lranian Medical Association

§ 1 Föreningens namn

Det officiella namnet för den svensk-iranska medicinska föreningen är Swedish-lranian Medical Association med förkortningen SIMA.

§ 2 Föreningens sätt

Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Form & Ändamål

SIMA är fristående iransk förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen är verksam inom det medicinska och vetenskapliga området.

Målsättningen är att:

1. Ge medicinska rådgivningar och vägledning i medicinska frågor.
2. Skapa en fri och lämplig förutsättning för presentationer av vetenskapliga arbeten, litteratur och tidskrifter.
3. Publicera och utdela vetenskapliga bulletin och arrangera vetenskapliga föreläsningar och presentation av medicinska nyheter.
4. Arrangerar möte inom föreningens medlemmar och även möten med medicinska och paramedicinska studenter för att kunna anknyta olika grupper närmare varandra.
5. Försöka att skapa närmare kontakt med liknande medicinska föreningar i Sverige, Iran och i andra länder för utbyte av vetenskapliga kunskaper och erfarenheter.
6. Försöka att hjälpa och ge råd till medicinska och paramedicinska kollegor och studenter oavsett medlemskap.
7. Försöka att kontakta och bilda samarbete med liknande icke iranska föreningar.

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen.

§ 6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 7 Medlemskapet

Föreningen är öppen för alla fysiska personer som har fyllt 18 år, förutsatt att personen studerar eller är yrkesverksam inom medicin, biomedicin, tandvård eller hälsovetenskap och bosatt i Sverige.

Den som studerar eller är yrkesverksam i annat än ovan nämnda och vill stödja föreningens verksamhet kan bli stödmedlem. Stödmedlem erhåller informationsmaterial och kallelse till föreningens möten och får deltaga i förenings årsmöte men har ej rösträtt.

Ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen och avgöras av denna. Medlemskapet är giltigt först efter att medlemsavgiften kommit SIMA tillhanda.

Styrelsen har rätt att utse en person till hedersmedlem.

§ 8 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem:
• har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten.
• har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.
• har rätt till information om föreningens angelägenheter.
• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av  föreningen.
• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

§ 9 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall med post eller e-post anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemsavgiften kan inte återbetalas om en medlem lämnar föreningen.

§ 10 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, uppenbarligen skadat föreningens intressen, eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. I beslutet om uteslutning eller varning skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

§ 11 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av föreningens högsta beslutande organ, årsmötet.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 12 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första tre månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet via post eller e-post. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

§ 13 Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

§ 14 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Den som har varit medlem i SIMA senast tre månader förre årsmötet och har betalt medlemsavgiften senast en månad före årsmötet har rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 15 Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 16 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet med undantag för § 26 fallet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 17 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 18 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

01) Val av mötesordförande och mötessekreterare,
02) Val av justeringspersoner, tillika rösträknare,
03) Fastställande av röstlängd,
04) Årsmötets behöriga utlysande,
05) Fastställande av dagordning,
06) Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning,
07) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning),
08) Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning,
09) Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen,
10) Fastställande av medlemsavgifter,
11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget,
12) Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag,
13) Val av ordförande för en tid av 2 år,
14) Val av 4 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,
15) Val av 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år,
16) Val av 2 revisorer för en tid av 2 år,
17) Val av 2 personer i valberedning för en tid av 2 år,
18) Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5 (dagordning).
Mötet avslutas.

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

§ 19 Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§ 20 Valberedningen

Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet för en period av två år. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Väljarna och kandidater skall vara medlemmar av föreningen och ha betalt medlemsavgiften minst två månader före valet. Valperioden är vart annat år. Medlemmar som är intresserade för att ställa upp som kandidater skall minst två veckor före valet meddela detta till valberedningen.

§ 21 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer för en period av två år. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. De beslut som styrelsen har tagit får inte stå i strid mot föreningens stadgar. Revisorerna ska granska de beslut som styrelsen har tagit stå inte i strid mot föreningens stadgar. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

I fall där inspektörerna finner något som inte stämmer med föreningens stadgar, detta ska påpekas omedelbart till styrelsen. I fall inspektörerna inser att styrelsen negligerar påpekandet, skall föreningens medlemmar kallas till en samling där ärandet presenteras för allmänna församlingen.

STYRELSEN

§ 22 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande,  4 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter för en period av två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.

§ 23 Styrelsens åligganden

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen skall efter föreningens målsättning och behov, i mån av ekonomiska förutsättningar bilda relevanta utskott eller grupper.

§ 24 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst 4 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 25 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 26 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.